Vidaus taisyklės

“MEDAUS APARTAMENTŲ” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Rezervacija ir mokėjimas

 • Rezervacija galioja tik pervedus avansą už nuomą ir klientui gavus patvirtinimą apie gautą avansą;
 • Avansas pervedamas ne vėliau kaip per 3-5 dienas po žodinio susitarimo dėl rezervacijos;
 • Atvykus į apartamentus iškarto prašome sumokėti likusią dalį sumos už rezervuotą laikotarpį;
 • Klientui atšaukus rezervaciją, avansas negrąžinamas;
 • Jeigu atsiranda nenumatytų aplinkybių, dėl kurių neįmanoma suteikti paslaugų numatytu rezervacijos laiku, nedelsiant apie tai informuosime klientą ir grąžinsime jo sumokėtą avansą;
 • Poilsiautojams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, paslaugos teikėjas neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;
 • Savaitgaliais ir švenčių dienomis pasiliekama teisė kainas padidinti, o užsisakius papildomas mokamas paslaugas, už jas reikia sumokėti iš karto;
 • Rezervacija galioja tik tam žmonių skaičiui, už kurį buvo sumokėta;
 • Rezervacijos metu pas apartamentų svečius atvykstantys papildomi žmonės be nakvynės ir pirties, priimami nemokamai.
 • Rezervacijos metu pas apartamentų svečius atvykstantys papildomi žmonės, kurie nori pasinaudoti pirtimi, sumoka šeimininkų nurodytą mokestį.

Atvykimas
Para prasideda 14 val., o baigiasi 11 val.

“Medaus apartamentų” paslaugų teikėjų pareigos dėl HN

 • Nuomos paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės pateikiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje, svetainėje, nuoroda siunčiama el.paštu.
 • Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti naudojamos priemonės naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojimo instrukcijos ir priemonės laikomos nuomos paslaugų teikimo teritorijoje ( teirautis pas šeimininkus).
 • Nuomos paslaugų teikimo teritorijoje yra įmonės pirmosios pagalbos rinkinys (teirautis pas šeimininkus).
 • Nuomos paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai laikomi nuomos paslaugų teikimo teritorijoje (teirautis pas šeimininkus).
 • Šioje įstaigoje taikomos papildomos švaros ir saugumo priemonės pandemijos metu: 1. Atvykimas bei išvykimas galimas ir nekontaktuojant su personalu (savininku).2. Galimybė apmokėti ne grynaisiais pinigais.
  3. Dezinfekcinis rankų skystis numeryje. 4. Patalpos dezinfekuojamos.

“Medaus apartamentų” svečių pareigos

 • Su šiomis taisyklėmis klientai privalo susipažinti prieš atliekant rezervaciją;
 • Draudžiama atsivežti ir laikyti apartamentuose šunis, kates ar kitus gyvūnus;
 • Draudžiama be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pirtyje atlikti pirtininko pravedamus pirties ritualus;
 • Draudžiama be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo sodybos svečiams priimti papildomus žmones;
 • Draudžiama be šeimininkų ar jų patikėtinio leidimo pernešioti apartamentuose esantį materialųjį turtą ir inventorių;
 • Draudžiama teritorijoje rengti stovyklavietes;
 • Draudžiama teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis;
 • Draudžiama statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) ne tam skirtose vietose;
 • Prieš išvykstant iš apartamentų svečiai privalo priduoti nuomotas patalpas tvarkingas ir švarias, dalyvauti atiduodant išnuomotas patalpas bei materialines vertybes šeimininkams ar jų įgaliotam asmeniui. Už sugadintą inventorių ar kitas materialines vertybes būtina atsiskaityti iškarto, priduodant patalpas;
 • Svečiai privalo taupiai naudoti vandenį, malkas ir elektros energiją;
 • Svečiai turi laikytis visų su covid19 pandemija susijusių reikalavimų.

“Medaus apartamentų” svečių atsakomybė

 • Viešnagės metu svečiai įsipareigoja laikytis saugaus elgesio reikalavimų ir užtikrinti savo bei vaikų (globotinių) saugumą;
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • Svečiai turi laikytis saugaus atstumo nuo židinio. Nesilaikant šių reikalavimų, visa atsakomybė tenka svečiams, o paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • Svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti “Medaus apartamentų” turtą, laikytis vidaus tvarkos taisyklių. Už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.
 • Jeigu šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais viešosiose vietose, o nuo 22 iki 8 valandos ir gyvenamosiose patalpose ar netoli jų yra trikdoma viešoji rimtis, numatoma administracinė atsakomybė LR įstatymų nustatyta tvarka.
 • Svečiams, nesilaikantiems vidaus tvarkos taisyklių, šeimininkai turi teisę skirti piniginę baudą.

Priešgaisrinės taisyklės

Svečiai privalo:

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;
 • Rūkyti lovoje ir apartamentuose griežtai draudžiama.
 • Rūkyti galima tik tam skirtose vietose lauke ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • Draudžiama be suderinimo su šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu kūrenti sodyboje židinius, pirtį, šašlykinę ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
 • Židinį ar pirtį kūrenti galima tik gavus sodybos šeimininkų ar jų įgalioto asmens leidimą ir išklausius instruktažą;
 • Miške ir pakrantėje negalima sukelti jokios ugnies (nemėtyti nuorūkų, nenaudoti atviros ugnies);
 • Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik šašlykinėje;
 • Būtina saugiai elgtis su žvakėmis;
 • Kilus gaisrui apartamentuose, naudoti ten esantį gesintuvą ir pranešti apie incidentą šeimininkui, kviesti priešgaisrinę tarnybą.
 • Kilus gaisrui pirtelėje, naudoti ten esantį gesintuvą ir pranešti apie incidentą šeimininkui, kviesti priešgaisrinę tarnybą.

Pirties ir židinio kūrenimo reikalavimai

 • Pirties iškūrenimas trunka 60-90 min.
 • Pirtis uždaroma 22 val.
 • Pirties trukmė už nustatytą mokestį – iki 4 val., už papildomą laiką mokesčio teirautis pas šeimininkus.
 • Vienas pirties kūrenimas laikomas nuo užkūrimo ne ilgiau 4 val. Užkūrus pirtį iš naujo po kurio laiko, laikomas kaip antras kūrenimas, už kurį mokama papildomai.
 • Pirtį draudžiama perkaitinti, t.y. temperatūra viduje turi būti ne didesnė nei 90 laipsnių.
 • Pasinaudojus pirtimi, įsitikinti, kad malkos pakuroje sudegė ir pirtį išvėdinti, atidarius langelį.
 • Išeiti iš pirties, tik įsitikinus, kad pirtis atvėso bent iki 50 laipsnių, o malkos pakuroje visai sudegė.
 • Malkas reikia dėti tik tam skirtose vietose, per saugų atstumą, toliau nuo atviros ugnies.
 • Pirtyje galima naudoti vantas.
 • Pirtyje draudžiama naudoti muilus, šampūnus, šveitiklius, masažinius aliejus, kavos tirščius, druską ir kt.
 • Pirtyje apsipilama tik švariu vandeniu, o nusiprausti po pirties rekomenduojama “Medaus apartamentų” duše.
 • Židinį ar pirtį kūrenti tik malkomis, nemesti į juos plastikinių ar kitokių daiktų.
 • Baigiant kūrenti židinį, įsitikinti, kad jis gerai uždarytas ir pro jį nesiveržia dūmai.
 • Eiti miegoti, tik įsitikinus, kad malkos židinyje visiškai sudegė.
 • Kūrenantis židiniui ar pirčiai, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jų kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis.

 

Saugaus elgesio vandenyje taisyklės

 • Draudžiama plaukioti valtimi ar žvejoti ežere, nesuderinus su sodybos šeimininkais ar jų įgaliotu asmeniu;
 • Išsinuomavus valtį, būtina palikti užstatą – dokumentą;
 • Plaukiant valtyje būtina dėvėti liemenes;
 • Plaukiančių žmonių skaičius neturi viršyti numatyto valties vietų skaičiaus;
 • Draudžiama maudytis arba plaukioti valtimi, apsvaigus nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų;

Esantiems valtyje žmonėms draudžiama:

 • stovėti;
 • sėdėti ant krašto;
 • vaikščioti suolais arba ant jų atsiklaupti;
 • pereiti valtyje iš vienos vietos į kitą vietą;
 • maudytis, nardyti bei šokinėti iš valties jai plaukiant;
 • vežti (plukdyti) neblaivius asmenis;
 • vežti (plukdyti) vaikus iki 7 metų be suaugusiųjų priežiūros.

Rezervuoti apartamentus

Jūsų užklausa išsiųsta